کمک مالی

About Us

Thunderbird

Thunderbird یک برنامهٔ رایگان برای مدیریت رایانامه‌هاست که استفاده و سفارشی کردنش ساده است - همچنین مملو از امکانات جذاب است!

The Future of Thunderbird

Experience cutting edge features. Provide feedback to help refine and polish what will be in the final release.

Thunderbird Nightly

Help us test the newest developments made to Thunderbird every day by using the unstable Nightly channel.

WARNING! Nightly is an unstable testing and development platform, make sure you back up important data regularly!